Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối và có hiệu lực: ngày 2 tháng 9 năm 2020
Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này giải thích cách iKalem thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn.
iKalem có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Trang web của chúng tôi và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối và có hiệu lực” ở đầu Chính sách Bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực ngay lập tức ngay khi Chính sách Bảo mật được cập nhật. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật đã sửa đổi ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép.
• Mục lục
 1. Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư của iKalem
 2. Thông tin chúng tôi thu thập
 3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin
 4. Thông tin Cá nhân và Thời gian Lưu giữ
 5. Bảo mật dữ liệu
1. Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư của iKalem
Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các khía cạnh của Trang web của chúng tôi cũng như thông tin mà chúng tôi có thể thu thập ngoại tuyến.
Trang web này có thể liên kết hoặc kết hợp các trang web hoặc nội dung được lưu trữ và cung cấp bởi những người khác mà chúng tôi không có quyền kiểm soát, chẳng hạn như các trang web của bên thứ ba, tài sản trực tuyến, nền tảng, phương tiện truyền thông xã hội hoặc hệ thống, mỗi trang web đều được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật và thực tiễn kinh doanh của bên thứ ba. Bạn hiểu và đồng ý rằng iKalem không chịu trách nhiệm về bảo mật, quyền riêng tư hoặc hoạt động kinh doanh của bất kỳ bên thứ ba nào.
2. Thông tin chúng tôi thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn trực tiếp, tự động khi bạn truy cập Trang web và đôi khi từ các bên thứ ba. Một số thông tin này có thể được coi là “thông tin cá nhân” theo các luật hiện hành khác nhau.
(a) Thông tin bạn cung cấp
iKalem có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn:
I.
Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập vào Trang web. iKalem thu thập tên và địa chỉ email của bạn và các thông tin khác mà bạn cung cấp, chẳng hạn như số điện thoại, khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập, cập nhật hoặc thêm thông tin vào tài khoản của mình. Chúng tôi yêu cầu bạn tạo tên người dùng và mật khẩu nếu bạn tạo tài khoản. iKalem thu thập thông tin liên quan đến bất kỳ tài khoản bên thứ ba nào mà bạn sử dụng để đăng nhập hoặc liên kết với tài khoản iKalem của mình (chẳng hạn như tên người dùng, tiểu sử và số lượng người theo dõi của bạn). Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin thanh toán (chẳng hạn như chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) nhưng chỉ khi bạn chọn lưu vào tài khoản của mình.
II.
Thực hiện mua hàng thông qua Trang web. iKalem thu thập thông tin mà bạn cung cấp khi yêu cầu iKalem Video, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn, bất kỳ số điện thoại di động nào (của bạn hoặc người nhận) mà bạn chọn cung cấp, tên của người nhận và các chi tiết mà bạn cung cấp như một phần của yêu cầu của bạn. Khi bạn mua hàng hóa, chúng tôi cũng thu thập thông tin vận chuyển và giao hàng. iKalem xử lý thông tin thanh toán bạn cung cấp khi bạn thanh toán mua hàng. Chúng tôi thu thập thông tin của người nhận mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi cần thiết để cung cấp Video iKalem, như một phần của nội dung hoặc cho chính giao dịch (ví dụ: chúng tôi chia sẻ tên người nhận và các chi tiết của yêu cầu với các iKalem "Người dùng tài năng") hoặc để giao hàng hóa.
III.
Liên hệ với Dịch vụ Khách hàng thông qua Trang web. iKalem thu thập thông tin mà bạn cung cấp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng.
IV.
Cung cấp Nội dung cho Trang web. Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn gửi nội dung cho chúng tôi, chẳng hạn như video, bài đánh giá, ảnh, email, văn bản, bài đăng trên mạng xã hội hoặc thông tin liên lạc khác (mỗi thông tin, một “Nội dung gửi”) và nếu bạn là Người dùng tài năng, khi bạn gửi “Nội dung tài năng”. Mỗi Nội dung gửi, cho dù được gửi đến Trang web của chúng tôi trực tiếp hay thông qua Nền tảng Truyền thông Xã hội và tất cả Nội dung Tài năng, đều phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ hiện hành . Do đó, những người khác có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ nó.
V.
Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội với trang web.Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và Google (gọi chung là “Nền tảng truyền thông xã hội”).
VI.
Sử dụng Trang web như một Người dùng Tài năng. Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để trở thành hoặc với tư cách là Người dùng tài năng, chúng tôi sẽ thu thập, ngoài thông tin được cung cấp khi bạn tạo tài khoản, tên, địa chỉ email, số điện thoại và tên người dùng mạng xã hội mà bạn cung cấp, Video iKalem do bạn chuẩn bị, và các thông tin khác liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn, chẳng hạn như thông tin thanh toán. Các khoản thanh toán của iKalem cho bạn được thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba mà iKalem đã chọn. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn, vì nhà cung cấp này chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân theo quyền riêng của họ và các thực tiễn về quyền riêng tư của họ có thể khác với chúng tôi.
VII.
Trở thành Đối tác iKalem. Khi trở thành bạn trở thành “Đối tác iKalem” bao gồm thông qua Trang web của chúng tôi, ngoài thông tin bạn cung cấp nếu bạn tạo tài khoản trên Trang web, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại của bạn và các thông tin khác liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn , bao gồm cả thông tin thanh toán. Các khoản thanh toán của iKalem cho bạn được thực hiện thông qua nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba do iKalem chọn. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn, vì nhà cung cấp này chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân theo quyền riêng của họ và các thực tiễn về quyền riêng tư của họ có thể khác với chúng tôi.
(b) Thông tin từ các Bên thứ ba
Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin, chẳng hạn như chi tiết liên hệ (ví dụ: tên và địa chỉ email), quốc gia, địa chỉ IP, lịch sử mua hàng, sở thích tiếp thị, thông tin cookie, thông tin phần cứng và phần mềm và thông tin kỹ thuật khác về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty phân tích, Nền tảng truyền thông xã hội và các đối tác kinh doanh bên thứ ba khác, chẳng hạn như Đối tác iKalem.
3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin
Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn với thông tin từ các nguồn khác để vận hành, điều chỉnh nội dung, cá nhân hóa, điều chỉnh và cải thiện Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:
 • Để thực hiện yêu cầu của bạn về iKalem Video hoặc mua hàng hóa, chấp nhận thanh toán của bạn, vận chuyển và giao đơn đặt hàng của bạn, gửi email và xử lý thông tin bạn cung cấp qua Trang web của chúng tôi;
 • Duy trì tài khoản của bạn, hỗ trợ các giao dịch thanh toán, để tạo điều kiện sử dụng Trang web và liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, mối quan hệ của chúng tôi với bạn và việc bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như bằng cách xác minh thông tin của bạn, yêu cầu bạn phản hồi khảo sát, kiểm tra trạng thái của đơn đặt hàng hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động của bạn cho mục đích đó;
 • Để thiết lập và quản lý mối quan hệ với bạn với tư cách là Người dùng tài năng hoặc Đối tác iKalem;
 • Gửi cho bạn email quảng cáo hoặc thông báo bằng tin nhắn văn bản từ iKalem (không phải từ bất kỳ bên thứ ba nào) nếu bạn đã chọn nhận chúng.
 • Để tiến hành và quản lý Chương trình khuyến mãi nếu bạn đã chọn tham gia. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị hoặc khuyến mại của bên thứ ba trừ khi bạn đồng ý;
 • Để cung cấp cho bạn và những người khác dịch vụ khách hàng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cũng như đánh giá và cải thiện các quy trình và dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
 • Để hiểu rõ hơn về sở thích cá nhân của bạn và cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin liên lạc được cải tiến và cá nhân hóa;
 • Để điều chỉnh nội dung và quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn hoặc những người khác, trên Trang web của chúng tôi hoặc nơi khác, và để phân tích các xu hướng và thống kê;
 • Cho các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như cải thiện Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như chính sách lưu trữ hồ sơ, sao lưu và tài liệu của chúng tôi;
 • Vì những lý do khác mà chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin của mình, với sự đồng ý của bạn và như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.
4. Thông tin Cá nhân và Thời gian Lưu giữ
(a) Truy cập tài khoản của bạn
Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ iKalem có liên quan mà bạn yêu cầu. Ví dụ: nếu không cung cấp địa chỉ email, bạn sẽ không thể tạo tài khoản Trang web.
 1. Bạn có thể truy cập, xem, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân nhất định được thu thập về bạn bằng cách truy cập tài khoản Trang web của bạn thông qua iKalem.com hoặc ứng dụng di động và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản của mình, vui lòng gửi email đến [email protected] ; Người dùng Tài năng cũng có thể hủy kích hoạt tài khoản của họ thông qua cài đặt tài khoản của họ hoặc bằng cách nhắn tin cho đại diện tài năng iKalem của họ.
 2. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi đang sử dụng thông tin cá nhân của bạn, muốn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ trong phần Liên hệ với chúng tôi .
5. Bảo mật dữ liệu
iKalem thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin được gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100% và bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và truyền tải thông tin cho chúng tôi sẽ tự chịu rủi ro. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên Trang web của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ trong phần  Liên hệ với chúng tôi  ở cuối chính sách này.
Trở lại